Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Συνθήκες Εργασίας

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η επιλογή εργασίας για οποιονδήποτε εργαζόμενο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που έχει να πάρει από την πρώτη μέρα που θα αποφασίσει να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.
Η διαδικασία αυτή ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της ζωής όλων μας, με τις διάφορες επιλογές σε σχέση με επαγγελματική κατάρτιση, σπουδές, ειδίκευση, κτλ.

Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε επιλογές του καθενός, η επιλογή του κατάλληλου εργοδότη, με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί μία υγιής και παραγωγική σχέση συνεργασίας, είναι αναγκαίο εχέγγυο για την επαγγελματική πρόοδο του κάθε εργοδοτούμενου, αλλά και για την επιχειρηματική επιτυχία στην οποία προσβλέπει ο εργοδότης.

Αναμφίβολα, η μη τήρηση υποσχέσεων ή και οποιωνδήποτε άλλων νομικών, ή μη, υποχρεώσεων από μέρους του εργοδότη είναι δυνατό να δημιουργήσει αρνητικό κλίμα, το οποίο πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει στην διακοπή της σχέσης εργοδότη - εργοδοτούμενου, ή ακόμη και σε εργατική αναταραχή.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι και οι δύο πλευρές έχουν υποχρεώσεις και ευθύνες οι οποίες πρέπει να τηρούνται για να διασφαλίζεται η εποικοδομητική συνεργασία και η αμοιβαία πρόοδος.

Με βάση τα πιο πάνω, αναφέρονται πιο κάτω νομοθετικές πρόνοιες και πρακτικές συμβουλές οι οποίες είναι χρήσιμες τόσο για τους εργοδοτούμενους όσο και για τους εργοδότες, με στόχο πάντα να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις και οι αδικίες εις βάρος της οποιασδήποτε πλευράς.


Αποδοχή Θέσης Εργασίας και Πρόσληψη

Είναι σε όλους γνωστό ότι το στάδιο εξεύρεσης εργασίας είναι μία δύσκολη και αγχώδης περίοδος για τον οποιονδήποτε υποψήφιο, αλλά θα πρέπει να τονιστεί ότι πριν την αποδοχή μίας θέσης εργασίας θα πρέπει να γνωρίζει κανείς όσα περισσότερα γίνεται για τους όρους με τους οποίους θα εργοδοτηθεί σε μια επιχείρηση (π.χ μισθός, 13ος ή και 14ος μισθός, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ετήσια άδεια μετ' αποδοχών, κ.ο.κ). Είναι επιθυμητό οι ερωτήσεις αυτές να απευθύνονται στον εργοδότη κατά την διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης ή σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την αποδοχή της εργασίας από πλευράς του εργοδοτουμένου.

Όταν πλέον ο εργοδοτούμενος αποφασίσει να αποδεχθεί την προσφερόμενη θέση, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει γραπτώς τον νέο υπάλληλο για τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης που θα ισχύουν. Η υποχρέωση αυτή του εργοδότη πηγάζει από τον περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμο του 2000 (Ν. 100(Ι)/2000).

Με βάση τον Νόμο αυτό, οι ουσιώδεις όροι που πρέπει ο εργοδότης να γνωστοποιεί στον κάθε εργοδοτούμενο είναι οι ακόλουθοι:
 • Η ταυτότητα των μερών (ποιος είναι ο εργοδότης και ποιος ο εργοδοτούμενος).
 • Ο τόπος που θα παρέχεται η εργασία.
 • Η εγγεγραμμένη έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη.
 • Η θέση ή ειδικότητα, ο βαθμός, η κατηγορία της απασχόλησης του εργοδοτούμενου και το αντικείμενο της εργασίας του.
 • Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας.
 • Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας αν είναι για ορισμένο χρόνο.
 • Η διάρκεια της άδειας μετ’ απολαβών που δικαιούται ο εργοδοτούμενος και ο τρόπος και χρόνος παροχής της.
 • Η προειδοποίηση που πρέπει να δοθεί (και από τα δύο μέρη) για λύση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας με καταγγελία.
 • Οι κάθε φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργοδοτούμενος και η συχνότητα καταβολής τους.
 • Η διάρκεια της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης.
 • Η αναφορά σε τυχόν συλλογική σύμβαση που διέπει τους όρους ή και τις συνθήκες εργασίας του εργοδοτουμένου.


Ο τρόπος ενημέρωσης μπορεί να γίνεται με γραπτή σύμβαση εργασίας, με επιστολή πρόσληψης ή άλλο έγγραφο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη.
Ο χρόνος ενημέρωσης για νέες προσλήψεις πρέπει να γίνεται εντός ενός μηνός από την έναρξη εργασίας, εκτός αν η σύμβαση εργασίας έχει χρονική διάρκεια λιγότερη του ενός μηνός οπότε η ενημέρωση γίνεται το αργότερο κατά τη λήξη της σύμβασης.

Ο Νόμος καλύπτει κάθε πρόσωπο που θεωρείται από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία ως "εργοδοτούμενος" και συνδέεται με τον εργοδότη του με σύμβαση ή σχέση εργασίας. Αντίστοιχη υποχρέωση έχει κάθε εργοδότης, του ιδιωτικού, δημόσιου και ημικρατικού τομέα περιλαμβανομένων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Από τη νομοθεσία εξαιρούνται εργοδοτούμενοι με συνολική διάρκεια απασχόλησης κάτω του ενός μηνός ή που εργάζονται λιγότερες από 8 ώρες την εβδομάδα.

Τονίζεται ότι κανένας όρος της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας δεν μπορεί να είναι δυσμενέστερος απ' ότι προνοεί η νομοθεσία στο οικείο θέμα.


Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης και Δικαιώματα των Εργαζομένων

Τα τελευταία χρόνια με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και την αύξηση του ανταγωνισμού, έχει διαφανεί η ανάγκη οι επιχειρήσεις να μπορούν να ανταποκρίνονται με ευελιξία στις νέες αυτές συνθήκες. Η ανάγκη αυτή των επιχειρήσεων έχει οδηγήσει στη χρήση νέων μορφών απασχόλησης, πέραν της πλήρους απασχόλησης, με στόχο να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στον αυξημένο ανταγωνισμό. Μία από τις κύριες μεθόδους απόκτησης της αναγκαίας ευελιξίας για επίτευξη των στόχων τους είναι και η χρήση εναλλακτικών μορφών απασχόλησης όπως είναι η μερική απασχόληση και η χρήση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αυτές οι μορφές απασχόλησης ήδη χρησιμοποιούνται σε κάποιο βαθμό από τις κυπριακές επιχειρήσεις και με βάση την ευρεία χρήση που τυγχάνουν στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αναμένεται ότι και στην Κύπρο θα αυξηθεί σημαντικά η εφαρμογή τους.

Επιγραμματικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι με βάση την εναρμονιστική νομοθεσία που καλύπτει τα θέματα αυτά ο εργαζόμενος με μερική απασχόληση ή με σύμβαση τακτής προθεσμίας θα πρέπει να απολαμβάνει κατ' αναλογία όλα τα ωφελήματα τα οποία απολαμβάνει ένας συγκρίσιμος πλήρως ή μόνιμα απασχολούμενος εργοδοτούμενος στην ίδια επιχείρηση, αντίστοιχα.

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη σελίδα για τις νομοθεσίες για να δείτε τους περί Μερικής Απασχόλησης (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμοι του 2002 έως 2007, και τους περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμους του 2003 έως 2007, που παρέχουν όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργοδότη στις περιπτώσεις αυτές.

Νομικά Δικαιώματα των Εργαζομένων

Κατά την διαδικασία εναρμόνισης της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, τέθηκαν σε εφαρμογή μία σειρά από εργατικές νομοθεσίες που διασφαλίζουν σημαντικό αριθμό ελάχιστων δικαιωμάτων σε σχέση με συγκεκριμένους όρους εργοδότησης. Πιο κάτω παρατίθενται οι βασικές πρόνοιες των εργατικών νομοθεσιών, ενώ για περισσότερες λεπτομέρειες ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στο κείμενο του κάθε Νόμου, το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου