Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Κοινοτικοί δείκτες για την υγεία.

Ένας από τους βασικούς στόχους του Προγράμματος Δημόσιας Υγείας (2008-2013) είναι να παρέχει συγκρίσιμες πληροφορίες για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών,
με την κατάρτιση δεικτών για την υγεία και τη συγκέντρωση στοιχείων. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρώνονται πρέπει να καλύπτουν τη συμπεριφορά του πληθυσμού σε θέματα υγείας (π.χ. στοιχεία για τον τρόπο ζωής και άλλους παράγοντες καθοριστικούς για την υγεία), τις διάφορες ασθένειες (π.χ. συχνότητα εμφάνισης και τρόποι παρακολούθησης χρόνιων, σοβαρών και σπάνιων ασθενειών) και τα συστήματα υγείας (π.χ. στοιχεία για την πρόσβαση στην περίθαλψη, για την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης, για το ανθρώπινο δυναμικό και για την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης).
Η συγκέντρωση στοιχείων θα βασίζεται σε συγκρίσιμους δείκτες για την υγεία, οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη, καθώς και σε κοινά αποδεκτούς ορισμούς και μεθόδους συγκέντρωσης και χρήσης.

Στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου Προγράμματος Δημόσιας Υγείας της ΕΕ, καταρτίστηκε ένας κατάλογος κοινοτικών δεικτών για την υγεία (ECHI). Η κατάρτιση αυτών των δεικτών και η συλλογή στοιχείων διεξάγονται από συντονισμένες ομάδες εργασίας, σε συνεργασία με τη Eurostat και το Κοινοτικό Στατιστικό Πρόγραμμα. Επίσης θα ενισχυθούν οι δεσμοί με την ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας), τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και άλλους διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφόρησης στον τομέα της υγείας.

Τα μέτρα της ΕΕ στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας και της συγκρισιμότητας των δεικτών αυτών, έτσι ώστε τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά δίκτυα να μπορούν να αναλύουν ευκολότερα τις διάφορες πληροφορίες, και να αυξάνονται οι δυνατότητες πρόσβασης στις πληροφορίες και στα δεδομένα σχετικά με τη δημόσια υγεία. Συνεπώς, ο απώτερος σκοπός είναι να αναπτυχθεί ένα κοινοτικό σύστημα ενημέρωσης και γνώσης γύρω από τα θέματα υγείας, το οποίο θα είναι πλήρως προσβάσιμο τόσο από τους Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες όσο και από το ευρύ κοινό.http://ec.europa.eu/health-eu/health_in_the_eu/ec_health_indicators/index_el.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου