Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Η χημειοθεραπεία ως επαγγελματικός κίνδυνος για τους νοσηλευτές.

Νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι, οι οποίοι χειρίζονται (προετοιμάζουν και χορηγούν) χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ασθενείς ως συνήθη πρακτική, βρίσκονται σε κίνδυνο να εκτεθούν
σε δυνητικά μεταλλαξιογόνους παράγοντες, αν και οι απόψεις, αλλά και ευρήματα από επιδημιολογικές και εργαστηριακές μελέτες συχνά δίνουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Εντούτοις, όλες οι μελέτες συγκλίνουν στο ότι η λήψη μέτρων μείωσης ή εξάλειψης της έκθεσης είναι σημαντικός παράγοντας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Σήμερα υπάρχει επαρκής πρόβλεψη για την υιοθέτηση μέτρων που μπορούν να περιορίσουν την έκθεση και να εκμηδενίσουν τους κινδύνους για την υγεία που απορρέουν από αυτή. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη γενική και ειδική νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, εξετάσεις ελέγχου της υγείας, καθώς και κανονισμούς ασφαλούς εργασίας. Είναι επομένως πρωτεύουσα ανάγκη η θέσπιση πλαισίου υπηρεσιών υγιεινής και ασφάλειας και στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας, ώστε να διασφαλίζεται, ισότιμα με τους εργαζομένους σε όλους τους τομείς, η υγεία των εργαζομένων από τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά την άσκηση του έργου τους.Π. Σουρτζή, Ε. Βελονάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου